Vedtægter
Ravnsborg Håndboldklub
 
Paragraf 1.   Foreningens navn er Ravnsborg Håndboldklub.
 
Paragraf 2.   Foreningens hjemsted er Lolland Kommune.
 
Paragraf 3.   Foreningens formål er gennem håndbold og anden aktivitet at skabe samvær, trivsel og glæde
                        ved fælles aktiviteter, som dækker medlemmernes behov og interesser.
 
Paragraf 4.   Foreningen er medlem af Håndbold Region Øst under Dansk Håndbold Forbund
                    under Danmarks Idræts Forbund. 
 
Paragraf 5.  Foreningen optager alle såvel aktive som passive medlemmer, som har accepteret foreningens vedtægter
                   Medlemsskab beror på et kontingent fastsat af bestyrelsen,hvorfor man mister medlemsskab ved manglende
                   kontingent indbetaling.
                   Indmeldelse sker via tilmelding og betaling på foreningens hjemmeside, eller ved henvendelse til
                   foreningens formand. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.
                   For at generhverve sit medlemsskab, skal evt. restance være betalt.
 
Paragraf 6.  Ethvert medlem er underkastet foreningens love og de ordensreglementer der er gældende for haller,
                    gymnastiksale og idrætsanlæg som foreningen benytter, overtrædelse af dette kan medføre bortvisning
                    eller udelukkelse af foreningen, ligesom bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige
                   omstændigheder taler for det.  
 
Paragraf.7.   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
                     Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes ved 
                     opslag på foreningens hjemmeside og ved direkte mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
                      Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før
                     afholdelse.
                     Alle medlemmer såvel ungdom, senior og passive har stemmeret efter 30 dages medlemskab.
                     Medlemmer under 14 år kan lade sig repræsentere af en forældre eller værge.
                     Alle afstemninger afgøres med simpelt flertal, dog kræves der 2/3 flertal ved vedtægts ændringer og
                     eksklusionssager.
                     Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning såfremt 1 af
                     de fremmødte ønsker dette.
                     Der udfærdiges referat som underskrives af dirigenten.
 
                     Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
                     pkt.1. Valg af dirigent og stemmetællere.
                     pkt.2. Bestyrelsens beretning for året.
                     pkt.3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
                     pkt.4. Indkomne forslag.
                     pkt.5. Valg til bestyrelse og revisorer.
                     pkt.6. Eventuelt
 
Paragraf 8.   Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer som vælges på generalforsamlingen for en periode for 2 år.
                     På lige år vælges.      Kasseren
                                                       3 bestyrelsesmedlemmer
 
                     På ulige år vælges     Formanden
                                                       2 bestyrelsesmedlemmer
 
                     Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder eller der på en generalforsamling ikke findes de fastsatte 7
                     medlemmer til bestyrelsen, kan bestyrelsen selv udpege et nyt medlem, som optages i bestyrelsen og derefter
                     godkendes på efterfølgende generalforsamling.
 
                     Ligeledes vælges der 2 revisorer, 1 på lige år og 1 på ulige år, for en periode af 2 år.
 
                     Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
                     Forhandlinger med myndigheder kan først finde sted efter de er forelagt formanden.
                     Formanden og kasserer skal være økonomisk myndige, øvrige skal blot være fyldt 16 år.
                     Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
 
                     Foreningens kasserer er bemyndiget med prokura til alle foreningens konti og midler.
                     Foreningen kan nedsætte de udvalg som bestyrelsen skønner nødvendige for foreningens daglige drift,
                     herunder et forretningsudvalg som forestår den daglige ledelse og drift.
 
Paragraf 9.   Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab og status skal forelægges
                     generalforsamlingen med påtegning af de valgte revisorer.
 
Paragraf.10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder anledning dertil og skal afholdes
                     hvis 2/3  af bestyrelsen eller 30 stemmeberettigede medlemmer fremsender ønske herom.
                     Bestyrelsen skal da inden 30 dage regnet fra dato fra skriftlig modtagelse, indkalde til denne
                     generalforsamling.
 
Paragraf.11. Bestyrelsen kan lade foreningens hold indgå i holdfællesskab for et år af gangen.
 
Paragraf.12. Bestyrelsen kan optage lån til byggeri og daglig drift. Lånet kan kun gyldighed når formanden,
                     næstformanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem har underskrevet lånet.
                     Bestyrelsen hæfter ikke personligt for lån optaget til foreningen, låneyder kan kun gøre krav gældende
                     overfor klubbens aktiver.
 
Paragraf 13. Ved arrangementer afholdt af foreningen eller i foreningens navn, skal det godkendes af bestyrelsen.
 
Paragraf.14. Bestyrelsesmøde afholdes på foranledning af 1 bestyrelsesmedlem.
 
Paragraf 15. Ved foreningens ophør tilfalder evt. midler et almennyttigt formål i Horslunde området, efter beslutning på 
                     foreningens sidste generalforsamling.
 
vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. maj 1979
revideret på ordinær generalforsamling den 25. maj 1993
revideret på ordinær generalforsamling den 27. maj 1997
revideret på ordinær generalforsamling den 25. april 2001
revideret på ordinær generalforsamling den 24.april 2002
revideret på ordinær generalforsamling den 28. april 2005
revideret på ordinær generalforsamling den 30. april 2008.
revideret på ordinær generalforsamling den 13. april 2011
 
 
 

Nyheder

Sponsorer