Samværsregler i Ravnsborg Håndboldklub.
Generelt:


I Ravnsborg Håndboldklub informeres alle, spillere, forældre, trænere, holdledere
om klubbens samværsregler – hvordan vi omgås hinanden til træning og kamp.

Det er foreningens mål, at alle skal føle sig trykke i klubben og undgå at der
opstår rygter om uheldig adfærd blandt trænere og holdledere i forhold til
omgangen med børn og unge.

Samværsreglerne udleveres ved indmeldelse i foreningen og til nye trænere og holdledere.

Samværsreglerne kan i øvrigt ses på foreningens hjemmeside.

Krænkelser af børn og unge/skolelærerparagraffen.

straffelovens § 216-235 omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder
i Danmark er 15 år, hvilket betyder, at det er ulovligt og strafbart at have et
seksuelt forhold til børn under 15 år.

Desuden er det ifølge den såkaldte ”skolelærerparagraf” også strafbart at have sex med
en ung under 18 år, når den unge er betroet en voksen til undervisning eller
opdragelse eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og
erfaring.

Det betyder at man
som træner/holdleder ikke må have et seksuelt forhold til spillere mellem 15 og
18 år.

Børneattester.

Alle som ansættes som træner eller holdleder, eller som har med børn og unge under
15 år at gøre, gælden følgende regler:

 • Alle skal hvert år underskrive
       en samtykke erklæring, så klubben kan indhente børneattest i det
       kriminalregistret. Dette sker hvert år inden sæsonstart.
 • Nye trænere/holdledere som
       kommer til i løbet af sæsonen, tjekkes senest 3 uger efter første
       træningslektion.
 • Kun trænere/holdledere med rene
       straffeattester ansættes i klubben.
 • Alle attester opbevares hos
       formanden og er strengt fortrolige og kendes kun af formand og kasserer af
       hensyn til de involverede.

 • Samværsregler.

Reglerneer lavet med den begrundelse, at de skal beskytte såvel spillere som
trænere/holdledere.

 • I RH taler vi ordentligt til
       hinanden.
 • At der ikke er sjofle
       kommentarer eller tilråd om hinandens kroppe.
 • Mobning må ikke finde sted –
       der gribes ind øjeblikkeligt.
 • At et nej fra et barn – skal
       respekteres såvel i kamp som i leg
 • At der udvises respekt for
       børns blufærdighed ved omklædning og bad
 • At der på ture og træningslejre
       er mindst 2 voksne ledere med og mindst den ene er af samme køn som
       holdets spillere.
 • At en træner/holdleder ikke går
       ind i det modsatte køns opklædningsrum.
 • Mobiltelefoner skal være
       slukket under træning og omklædning.
 • At trænere/holdleder ikke
       inviterer enkelte børn med sig hjem.
 • At hvis en instruktør/træner
       føler han/hun er kommet i en situation, der kan misforståes af andre – er
       vedkommende berettiget til at kontakte bestyrelsen og få sin samtale ført
       til referat, så evt. misforståelsen kan undgås
 • Alle har pligt til at gå til
       bestyrelsen, såfremt man observerer eller hører rygter om krænkelser.
 • Bestyrelsen har pligt til at
       tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagerer hurtigt.

 • Forældrene:
 • Forældrene opfordres til at
       deltage aktivt i deres barns idrætsliv. De kender børnene bedre end
       trænere/holdledere, de er derfor bedre i stand til at registrere om barnet
       trives eller mistrives på holdet/klubben.

 • Billeder:
 • Ingen må tage billeder i
       omklædningsrum eller bad, dette gælder også billeder på mobilen.

 • Billeder som lægges på klubbens
       hjemmeside – her skal der være indhentet samtykke fra personerne på
       billedet eller disses forældre.

 • Gælder portrætfoto eller
       gruppebilleder hvor den enkelte træder tydeligt frem.

 • Gælder ikke situationsbilleder
       fra kamp eller træning.

 • Beredskabsplan hvis mistanke opstår:
 • Når bestyrelsen bliver gjort
       opmærksom på noget mistænkeligt, skal foreningens formand straks i
       diskretion foranstalte kontakt til de implicerede parter og danne sig et
       indtryk af sagens realitet og omfang.

 • Konstateres et overgreb, skal
       barnets forældre straks kontaktes. Samtidig gøres opmærksom på den hjælp
       der er at hente i de offentlige.

 • Foreningen kan overgive sagen
       til organisationerne.

 • Samarbejdet med den
       pågældende person bringes til ophør
       øjeblikkeligt.

 • Sagen anmeldes til politiet.

 • Organisationer som klubben er
       medlem af, orienteres om sagen og evt. sanktioner følges af klubben.

 • Herefter udsender bestyrelsen
       en orientering, så yderligere rygter og sladder imødekommes.

 • Alle
  som får en viden om et overgreb skal holde deres viden for sig selv, idet det
  er strafbart at videregive sin viden.


 Vedtaget
på bestyrelsesmøde juni 2011

  


Nyheder

Sponsorer